Valná hromada TJ Sokol Podlázky - Dalovice konaná ve čtvrtek 16.4. nás seznámila s mnoho informacemi.

17.04.2009 15:04

 

Vážení delegáti, vážení hosté dovolte abych Vás přivítal jménem VV i jménem svým na dnešní VHR naší TJ Sokol Podlázky –Dalovice Vítám mezi námi naše hosty:

pí. Elišku Hlaváčovou-starostku obce Dalovice

p.Jana Melichara-zástupce naší příměstské části při magistrátu MB

p.Petra Špačka-sbor dobrovolných hasičů v Podlázkáchp.Jiřího Kaňku-OV ČSTV

  ÚVOD, SE KTERÝM NÁS SEZNÁMIL JOSEF MIKULECKÝ

 Čtvrteční VHR byla svolána na základě rozhodnutí VV a v souladu se stanovami naší TJ jako první v tomto volebním období. Pro úplnost musím konstatovat, že stanovy ukládají konání VHR 1x za rok. VV došel k závěru, že konání VHR ve 2. roce volebního období by bylo pouze formální rozhodl o jejím konání v následujícím roce. Ve vztahu kestanovám to není úplně čisté řešení, ale určitě praktické. Navíc stanovy umožňují svolání VHR v podstatě kdykoliv pokud o to požádá 1/3 členů, popř.VV nebo předseda a to do jednoho měsíce. Takže vážné problémy, které nejsou v pravomoci VV jsme schopni řešit operativně. Tolik na úvod a nyní bych předal slovo p. Jiřímu Kaňkovi, který byl VV pověřen řízením dnešní VHR.

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL PODLÁZKY-DALOVICE

 Vážení delegáti, vážení hosté, rád bych Vám představil rekapitulaci činnosti naší TJ a jejích oddílů. Domnívám se, že toto volební si až do dnešního dne vedeme úspěšně. Podařilo se nám vybudovat nový sportovní areál na Potoce nákladem téměř 5.0mil. Kč. Nedlouho po jeho definitivním dokončení, na přelomu května a června 2008 byl areál postižen přírodní pohromou kdy došlo k zaplavení celého areálu a silným nánosům naplavené zeminy. Díky aktivitě našich členů a příznivců včetně obětavé pomoci sboru dobrovolných hasičú v Podlázkách a důležité pomoci magistrátu MB byl areál již v srpnu provozuschopný.Velký kus práce byl vykonán v sokolovně, kterou máme v dlouhodobém užívání od magistrátu MB. Mám na mysli rekonstrukci propadlého stropu v šatně, rekonstrukci sociálního zařízení WC a sprchy,a zateplení stropu nad tělocvičnou. Vyjádřeno finančně je to celkem cca 170 000,-Kč. Tyto akce byly realizovány především díky podpoře zástupce pro příměstské části p. Melichara a za přispění našich členů respektive příznivců když např. řemeslné práce při rekonstrukci sociálního zařízení provedli F.Vrána a Milan Kuta se svými firmami. V souvislosti s užíváním a péčí o sokolovnu nelze nezmínit záslužnou činnost Petra Živného. Rovněž bych chtěl vyzdvihnout trvalou pracovní aktivitu na chatě v Rokytnici n. Jiz. organizovanou a řízenou p. V. Albrechtem starším.Všichni dobře víme co pro nás znamená úspěšné provozování chaty v Rokytnici nejen ze sportovního hlediska, ale především ekonomického.

 A nyní dovolte abych se věnoval ve svém vystoupení také oddílové činnosti.

 Stěžějním a také nejpopulárnějším odvětvím naší sportovní činnosti je již dlouhá léta bezesporu NH. Oddíl NH má k dnešnímu dni 108 členů. V soutěžích je zapojeno 6 družstev . Muži „A“ v r.2006 sestoupili z II.ligy . Muži „B“ se pravidelně umisťují na čelných pozicích v tabulce a dorostenky bojují pravidelně o střed tabulky. Dorostenci a starší žáci pravidelně vítězí v oblastním přeboru a zúčastňují se republikového finále. Historicky byl nejúspěšnější r.2007 kdy se starší žáci stali mistry republiky a dorostenci vícemistry republiky. Nejlepším útočníkem byl vyhlášen Kryštof Kučera v žácích a v dorostu nejlepším obráncem Jan Doležal. V letošní sezoně muži „A“ bojují opět o postup do II.ligy. Věkový průměr mužstva je 21 let. Muži „B“ jsou třetí, dorostenky čtvrté, dorostenci bez ztráty bodu vedou oblastní přebor. Velký věkový rozdíl v žácích je podstatným důvodem že hrají o dno tabulky.

Činnost oddílu je financována především z vlastních zdrojů TJ, přispěvků sponzorů a příspěvků komunální sféry i ČSTV. S ohledem na výše uvedené úspěchy v mládežnických kategoriích v r.2007 přispěl magistrát MB na r. 2008 72 000,-Kč. Pravidelnou a o to i cennější podporu získáváme od obce Dalovice. Obci Dalovice máme skutečně za co děkovat protože při projednávání majetkoprávních vztahů k pozemkům na kterých se nachází náš sportovní areál na Potoce a jeho nejbližší okolí byly předmětné pozemky se souhlasem zastupitelského sboru převedeny bezúplatně do majetku naší TJ. Toto byl základní předpoklad pro následné vybudování areálu Potok. Za výše uvedené úspěchy si zaslouží poděkování celý trenérský kolektiv NH jehož práce je velice náročná a to nejen časově.

V letošním roce slaví oddíl NH 80. výročí založení. 27.6.09 proběhnou oslavy na Potoce na které jste již dnes srdečně zváni.

Lyžařský oddíl

Členská základna oddílu má k dnešnímu dni 61 členů. Z tohoto počtu lze řadit do mládežnické kategorie pouze dva členy. V hodnoceném období došlo ke změně na postu předsedy oddílu. Za F.Vránu, který tuto funkci zastával od r.1974 a odešel z funkce na vlastní žádost, byl zvolen Michal Novák. Sportovní činnost oddílu se člení na letní přípravné období a zimní soutěžní. V přípravném období je většina aktivních členů zapojena do cyklistiky a cykloturistiky.Někteří členové se zúčastňovali různých cyklistických závodů. Je vhodné zmínit především Martina Šlégla a Jiřího Šťastného, kteří patří ke špičkovým závodníkúm ve své kategorii. Ostatní členové se pravidelně zúčastňují cykloturistických akcí organizovaných ACC Mladá Boleslav. V zimním období aktivně závodící členové oddílu zajíždějí 3x týdně za sněhem do Bedřichova v Jiz. horách kde jsou dobře připravené tratě pro kvalitní trénink. V soutěžním období je náš lyžařský oddíl pověřován krajským svazem lyžařů uspořádáním krajského přeboru v běhu na lyžích. Pravidelná účast na těchto závodech je cca 60 závodníků z toho 1/3 z našeho oddílu. Velkým úspěchem v letošním roce je získání mistra republiky veteránů nad 50 let. Tento titul získal na mistrovství republiky veteránů v Deštné v Orlických horách člen našeho oddílu Jiří Šťastný v závodě na 43 km klasicky. Členové lyžařského oddílu se aktivně podílejí na pracích souvisejících s provozem a údržbou chaty v Rokytnici n. Jiz. za což si zaslouží naše poděkování.

 Oddíl stolního tenisu

 zahájil svoji novodobou činnost vr.1998. K dnešnímu dni má oddíl 20členů a 3 družstva. Družstva „A“ a „B“ hrají III. třídu regionálního přeboru a „C“ je osmé ve IV.třídě. V každém družstvu je rozhodčí s licencí „C“. Členové oddílu jsou velmi aktivní při zajišťování provozu a údržby sokolovny. V tomto směru bych chtěl vyzvednout práci předsedy oddílu Petra Šindeláře. Co se stolním tenistům nedaří stejně jako lyžařům je práce s mládeží. Po rozhovoru s předsedou oddílu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že se tento stav v blízké budoucnosti změní.

 Oddíl tenisu

 má členskou základnu čítající 31 členů. V okresní amatérské soutěži má 3 mužstva + seniory. Vlastní aktivitou získali jeho členové převážnou část finančních prostředků na rekonstrukci tenisového kurtu, jehož provoz a údržbu zajišťují svépomocnou činností jak je ostatně v naší TJ obvyklé.

 Odbor Sport pro všechny

měl ke konci r.2008 32 členek.Činnost oddílu spočívá v pravidelném cvičení, které se uskutečňuje každé úterý v sokolovně. Cvičebních hodin se zúčastňuje v průměru 10 cvičenek. 2x ročně, na jaře a na podzim pořádá odbor víkendové soustředění na chatě v Rokytnici n. Jiz. členky odboru zajišťují v průběhu roku úklid sokolovny a při sportovních utkáních na hřišti na Potoce zajišťují provoz kiosku. V loňském roce navíc obětavě pomáhali při likvidaci škod způsobených přívalovým deštěm, kdy došlo k již zmíněnému zaplavení právě dokončeného areálu na Potoce.

 Oddíl hokejbalu

V průběhu minulého roku oznámil zástupce oddílu Martin Suchý VV, že oddíl ukončil svoji činnost. Tuto skutečnost by měla VHR vzít na vědomí.

 Závěr

Z výše uvedeného je zřejmé, že činnost naší TJ je založena na dobrovolné, obětavé a nezištné práci našich členů a nepředpokládám, že by tomu v nejbližší budoucnosti mohlo být jinak. Na závěr mi dovolte abych poděkoval všem, kteří se podíleli a dále podílejí na úspěšné činnosti a tím i existenci naší TJ ať již se jedná o naše členy nebo příznivce . Chtěl bych také poděkovat za spolupráci a podporu v mé funkci kolegům z VV. Díky jim a díky obětavcúm v jednotlivých oddílech jsme ve své činnosti vcelku úspěšní. V souvislosti s tím bych chtěl vzpomenout velké osobnosti NH v Podlázkách a Dalovicích Míly Štrobacha, hráče, trenéra a předsedu TJ. Domnívám se, že jsme a dále budeme jeho důstojnými pokračovateli.

Zcela na závěr bych chtěl apelovat na ty později narozené, kteří skončili nebo budou v nejbližším období končit s aktivní sportovní činností aby na úrovni oddílů již vážně přemýšleli jak v dohledné době nahradí nás dříve narozené tak aby byli schopni pokračovat ve výchově dalších generací mládeže. Dohlednou dobou mám na mysli i volební rok 2010.